Πολιτική απορρήτου

Ενημέρωση για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679)

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: “Intrum Hellas R.E.O Solutions A.E.” (εφεξής, “Intrum REO” ή η «Εταιρεία») με έδρα επί της Μεσογείων 109-111, Τ.Κ. 11526, Αθήνα

Η Ενημέρωση αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας καθώς και με τη χρήση της εφαρμογής (εφεξής η «ψηφιακή πλατφόρμα») η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να εγγραφείτε και να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.

 

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την κάτωθι Ενημέρωση για να αντλήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες

 

Ποιους αφορά η Ενημέρωση

Η παρούσα Ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας, μισθωτές και υποψήφιους μισθωτές, υποψήφιους αγοραστές των ακινήτων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Intrum REO καθώς και των συνεργατών αυτής. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος (μισθωτής ή αγοραστής) είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα απευθύνεται στον εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του νομικού προσώπου ή/ και τον πραγματικό/ ους δικαιούχο/ ους, εφόσον τα προσωπικά τους δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία.

 

Τί προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε/ επεξεργαζόμαστε

Α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ.),
 • στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων, όνομα χρήστη - email κλπ.),
 • δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής κατάστασης (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα, λοιπά στοιχεία φορολογικής φύσης κλπ.),
 • δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασης/ των συμβάσεων με την Intrum REO και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • τυχόν στοιχεία που αφορούν στο υπό διαχείριση ακίνητο και φέρουν προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ.).

Σημειώνεται ότι με εξαίρεση τα στοιχεία ταυτοποίησης και τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συναλλακτική σας σχέση με την Intrum REO, το είδος και το πλήθος λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από την, ανά περίπτωση, συμβατική σχέση ή/ και παρεχόμενη υπηρεσία

Β. Στοιχεία που συμπληρώνετε στην ιστοσελίδα μας για χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας

Κατά την εγγραφή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων πραγματοποιείται βάσει του πρωτοκόλλου TCP/IP, το οποίο εφαρμόζεται στο πλαίσιο χρήσης του διαδικτύου.

Τα προαναφερθέντα δεδομένα δεν συλλέγονται ώστε να συσχετισθούν με ταυτοποιήσιμα υποκείμενα δεδομένων αλλά -από την φύση τους- ενδέχεται να συσχετισθούν με δεδομένα που τηρούν τρίτα πρόσωπα, τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις «διευθύνσεις IP» ή τα domain names των υπολογιστών, τα οποία χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας/ να αξιοποιήσετε πληροφορίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, περιλαμβάνει τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ενός πόρου, το χρόνο του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που χορηγείται ως απάντηση, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση απόκρισης του διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.) και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον της Τεχνολογίας Πληροφοριών.

Αναλυτικότερα, ως χρήστης έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα, να διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εσείς θα δηλώσετε, να ανακτήσετε τυχόν σχόλια/ υλικό που οι ίδιοι έχετε αποθηκεύσει και να τροποποιείτε τις πληροφορίες που έχετε ορίσει κατά την εγγραφή σας στο ατομικό σας «προφίλ».

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, καλείστε να καταχωρήσετε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλ. επικοινωνίας καθώς και οποιοδήποτε κείμενο τυχόν συμπληρώσετε στο ελεύθερο πεδίο με την ένδειξη «σχόλια». Ωστόσο, σας συνιστούμε να αποφύγετε να καταγράφετε στο σχετικό ελεύθερο πεδίο προσωπικά σας δεδομένα που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα από τις υπάρχουσες πληροφορίες για να σας δείξουμε εμπορικό περιεχόμενο που μπορεί να είναι σχετικό και ενδιαφέρον για εσάς και τούτο εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας με θετική δήλωση (opt-in) κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Η Intrum REO ενδέχεται, κατά τη διαχείριση των ακινήτων, να συλλέξει και πρόσθετα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, εφόσον κρίνονται απαραίτητα για τους σκοπούς της από μέρους της επεξεργασίας για την διεκπεραίωση του υποβληθέντος αιτήματός σας.

 

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην Intrum REO δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας, ούτε δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας εκτός αν: α) τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Intrum REO από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας, ή β) τα δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από εσάς, ή γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της Intrum REO (π.χ. αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία), ή δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία μας έχει γνωστοποιηθεί δυνάμει δικαστικής πράξης, εισαγγελικής εντολής ή άλλης εν γένει δικαστικής διαδικασίας, με την οποία έχουμε λάβει εντολή για συγκεκριμένες ενέργειες).

 

Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Α. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία Α προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, κυρίως, από την Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής, η «Τράπεζα») ή Εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων που αποκτούν, μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού, την κυριότητα των ακινήτων που εξασφαλίζουν απαιτήσεις από δάνεια/ πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί, δια τιτλοποίησης, από την Τράπεζα σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Η Intrum REO ενδέχεται, κατά τη διαχείριση των ακινήτων, να συλλέξει και πρόσθετα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, εφόσον κρίνονται απαραίτητα για τους σκοπούς της από μέρους της επεξεργασίας για τη διατήρηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Β. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία Β προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα για να περιηγηθείτε ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας καταχωρώντας τα στοιχεία σας ως χρήστης.

 

Σκοποί Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαβιβαστεί στην Intrum REO ή θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο των συναλλακτικών μας σχέσεων ή στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από τρίτα πρόσωπα κατά την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας, ή απευθείας από εσάς, όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στην σελίδα μας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Intrum REO πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση των συναλλακτικών μας σχέσεων ή την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων της Intrum REO, συμμορφούμενη με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

 • Στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία έχετε συμβληθεί (π.χ. στην περίπτωση μισθωτών) στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Intrum REO και υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησής σας.
 • Στη συμμόρφωση της Intrum REO με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που καταλαμβάνουν, ενδεικτικά:
  • την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κι άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων,
  • την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων,
  • τη διαχείριση λειτουργικών και οικονομικών κινδύνων της Intrum REO
 • Στη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών της Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση να έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας – συγκατάθεση την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ή να ζητήσετε την παύση αποστολής ενημερώσεων σχετικά με ορισμένες υπηρεσίες
 • Στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης, σε συνέχεια εγγραφής σας, στην ψηφιακή πλατφόρμα
 • Στην προάσπιση των έννομων συμφέροντος της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά:
  • για τη σωστή και πιο αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας της Εταιρείας
  • για τη διερεύνηση και επίλυση τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών (π.χ. σφάλματα κώδικα)
  • για την προστασία και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή κάθε παράνομης πράξης και τη διερεύνηση πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης της ιστοσελίδα ή της παρούσας Ενημέρωσης
  • για την διεξαγωγή των μελετών που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Στην Intrum REO, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Στην Intrum REO δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζουν σημαντικά τα υποκείμενα των δεδομένων.

 

Νομιμότητα επεξεργασίας

Στην Intrum REO επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

 • Είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή σας, την επαλήθευση των στοιχείων σας κατά την επικοινωνία με εκπροσώπους της Εταιρείας.
 • Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει και την απορρέουσα αυτής εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία.
 • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Intrum REO με έννομες υποχρεώσεις της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Intrum REO ή από άλλα δικαιώματά της εταιρείας απορρέοντα από το νόμο.
 • Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθηκόντων που η Intrum REO εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
 • Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.
 • Είναι απαραίτητη για την πρόσβαση και περιήγησή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα καθώς και για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο παροχής της αιτούμενης επικοινωνίας και ενημέρωσης σας για τις υπηρεσίες της Εταιρίας.
 • Είναι απαραίτητη για σκοπούς ενεργειών προώθησης των υπηρεσιών της εταιρίας εφόσον έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην Intrum REO από την Τράπεζα ή άλλες Εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων όπως εξηγούμε ανωτέρω, το νόμιμο της διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εδράζει στην εξυπηρέτηση της συμβατικής σχέσης και η σύμφωνη με το νόμο διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Intrum REO, όπως αυτή διενεργείται για την εκπλήρωση των σκοπών των επιμέρους συμφωνιών που έχει συνάψει.

  

Χρόνος τήρησης δεδομένων 

Στην Intrum REO διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται, ανά περίπτωση, από την κείμενη νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα αγοραστών τηρούνται για διάστημα 5ετών από την ημερομηνία σύναψης συμβολαίου αγοράς ακινήτου που διαχειρίζεται η Εταιρεία, εκτός κι αν υπάρχει διάταξη από Εισαγγελική ή άλλη Αρχή η οποία ορίζει διαφορετικά.

Προσωπικά δεδομένα υποψήφιων αγοραστών, στις περιπτώσεις όπου η από μέρους τους εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτων δεν καταλήγει σε κατάρτιση οριστικών συμβολαίων, τηρούνται, αντιστοίχως, για διάστημα 5ετών από την υποβολή της πρότασής τους με την επισήμανση ότι δεδομένα τους θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά μόνο σε περίπτωση αντιδικίας με την Εταιρεία. Στην τελευταία περίπτωση, η περίοδος των 5 ετών για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων παρατείνεται μέχρι τελεσιδικίας των δικαστικών αποφάσεων οι οποίες θα κρίνουν επί των επίμαχων υποθέσεων.

Προσωπικά δεδομένα μισθωτών τηρούνται για διάστημα 5ετών από λήξη της σύμβασης μίσθωσης εκτός κι αν άλλως ορίζει διάταξη Εισαγγελικής ή άλλης Αρχής.

Εφόσον εγγραφείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα της Εταιρείας για να λαμβάνετε ενημέρωση για τα ακίνητα που διατίθενται προς μίσθωση/ αγορά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε ενεργός χρήστης. Η διαγραφή αυτών θα γίνεται κατόπιν από μέρους σας αιτήματος με το οποίο θα ανακαλείτε πρότερη συναίνεση για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων που έχετε παράσχει στο πλαίσιο ενεργοποίησης λογαριασμού στην ψηφιακή πλατφόρμα της Εταιρείας.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό της Intrum REO εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους και ενδεχομένως, άλλες εταιρείες του Ομίλου Intrum στο πλαίσιο υποστήριξης που παρέχουν στην Intrum REO για την ορθή εκτέλεση των συμβατικών, νομικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων, καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της από μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα στους κάτωθι αποδέκτες:

 • Συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, μεσίτες, μηχανικούς, εκτιμητές, ελεγκτές και λογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες όπου η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται για την έναρξη μίας συναλλακτικής σχέσης
 • Όπου επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικούς φορείς, φορείς διαμεσολάβησης).
 • Σε τρίτους - συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής ή/ και υποστήριξης για ηλεκτρονικά συστήματα και δίκτυα, διερεύνηση περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια, προστασία από δόλια ή παράνομη δραστηριότητα, φιλοξενία λογισμικού, υπολογιστικό νέφος, εξυπηρέτηση πελατών, επεξεργασία αιτημάτων, παροχή διαφημίσεων ή υπηρεσιών μάρκετινγκ, παροχή αναλυτικών υπηρεσιών, ανάληψη εσωτερικής έρευνας για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Στις περιπτώσεις συνεργασίας με τρίτους - Εκτελούντες την Επεξεργασία, έχουμε διασφαλίσει ότι αφενός αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σας, αφετέρου έχουν συνομολογήσει με την Εταιρεία σχετική σύμβαση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεώσεις τους κατά την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Τέλος, αν στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους κρίνεται σκόπιμο να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η διαβίβαση γίνεται δυνάμει σύμβασης που συμπεριλαμβάνει τυποποιημένες ρήτρες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό/ νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία από την Intrum RΕO, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και την πηγή προέλευσης, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τυχόν αποδέκτες και χρόνο τήρησης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διόρθωσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Intrum RΕO για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή ως απόρροια ανάκλησης της συγκατάθεσης επί της οποία βασίζεται η επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την τήρησή τους (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων της Intrum REO για την τήρηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Intrum REO ή τρίτου (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας έχουμε αιτηθεί τη συγκατάθεσή σας π.χ. στην περίπτωση λήψης ενημέρωσης μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα. Τονίζεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει βασιστεί στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκληση αυτής.

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας στο βαθμό που η Εταιρεία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο «Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, Τ.Κ. 11526) ή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο DPOIntrumREO@gr.intrum.com .

Με την παραλαβή του αιτήματός σας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που η πολυπλοκότητα του αιτήματος επιβάλλει περαιτέρω χρόνο για την αξιολόγηση και απάντησή του, έχουμε τη δυνατότητα να παρατείνουμε το χρόνο ανταπόκρισης για επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Σε αντίστοιχη περίπτωση, η Intrum REO, θα σας ενημερώσει εγγράφως κι εντός των τριάντα ημερών (30) από την παραλαβή του αιτήματός σας καθώς και για τους λόγους της παράτασης.

Από μέρους μας άρνηση ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ' ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής στο www.dpa.gr .

Σημειώνουμε ότι παρακολουθούμε το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και την Πολιτική και Οδηγίες του Ομίλου Intrum και διατηρούμε το δικαίωμα όπως αναθεωρούμε, κατά περίπτωση, την παρούσα Ενημέρωση.

Ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

 

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την κάτωθι Ενημέρωση για να αντλήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: “Intrum Hellas R.E.O Solutions A.E.” (εφεξής, “Intrum REO” ή η «Εταιρεία») με έδρα επί της Μεσογείων 109-111, ΤΚ 11526, Αθήνα.

Ποιους αφορά η Ενημέρωση

Η παρούσα Ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα προσερχόμενα σε χώρους υπό τη διαχείριση της Εταιρείας όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Σημειώνεται ότι στις αντίστοιχες περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει θέσει σχετική πινακίδα για τη γνωστοποίηση ύπαρξης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε εμφανές σημείο σε κάθε κτίριο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη εγκατάσταση.

Σκοπός επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης στα κτίρια των υπό διαχείριση από την Εταιρεία μας ακινήτων.

Σκοπός της συλλογής και τήρησης δεδομένων μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι η πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών για την προστασία από εγκλήματα κατά της ζωής και της περιουσίας όπως ενδεικτικά παραβίαση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές κλπ. καθώς και η εν γένει προστασία κτιρίων, προσώπων ή/ και περιουσιακών αγαθών της Εταιρείας που επισκέπτονται/ βρίσκονται στους αντίστοιχους χώρους.

Έννομο συμφέρον

Η ως άνω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία εννόμων συμφερόντων μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και θεμελιώνεται στην ανάγκη να προστατεύσουμε το χώρο, τα πρόσωπα και τα αγαθά που βρίσκονται στο χώρο που τελεί υπό την διαχείρισή μας και όπου έχουμε εγκαταστήσει συστήματα βιντεοπιτήρησης από παράνομες ενέργειες.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας. Περιορίζουμε τη λήψη στην είσοδο/ έξοδο χωρίς να λαμβάνουμε εικόνα από περιβάλλοντα χώρο ή γειτνιάζοντα ακίνητα. Η καταγραφή πραγματοποιείται καθ’ όλο το 24ωρο.

Αποδέκτες

Το καταγεγραμμένο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό εταιρειών με τις οποίες έχουμε συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης των ακινήτων.

Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και

γ) προς το θύμα ή το δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία μιας πράξης κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Χρόνος διατήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα.

Σε περίπτωση εντοπισμού περιστατικού παράνομων ενεργειών, τα σχετικά δεδομένα απομονώνονται σε ξεχωριστό αρχείο με σκοπό τη διερεύνηση και έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων μας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η σχετική με τα συγκεκριμένα περιστατικά διερεύνηση και πειθαρχική ή δικαστική δίωξη αλλά και μέχρι την αμετάκλητη ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών εφόσον η αξιόποινη υπόθεση αχθεί σε δίκη.

Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά τρίτον, θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες προκειμένου να δώσουμε το περιθώριο υποβολής έγκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Π.Κ.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτής, εφόσον η εικόνα είναι καταγεγραμμένη ή δεν έχει νόμιμα διαγραφεί κατά τα άνω.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων (εντός των χρονικών διαστημάτων της παραπάνω ενότητας).
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ κι εφόσον αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με υπέρτερα έννομα συμφέροντα.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ κι εφόσον αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με υπέρτερα έννομα συμφέροντα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας είτε δια αλληλογραφίας ή μέσω e-mail: DPOIntrumREO@gr.intrum.com ή μέσω επιστολής. Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα σας απαντήσει εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210-6475600.

© Intrum REO Solutions, 2022